Làm thế nào để trừ tham nhũng.

Tham nhũng là quốc nạn, làm người dân oán trách người cầm quyền, hy
vọng ngày thoát ra được cái cảnh khổ, giống như lúc còn dưới quyền
thực dân và phong kiến. Vài ý kiến để loại trừ tham nhũng sau đây.

1- Tăng lương cho nhân viên  công chức cho phù hợp với khả năng và
địa vị. Nếu đồng lương không đủ nhu cầu cần thiết thì đói ăn bẩn túng
làm càn, hay thả lỏng cho cấp dưới tham nhũng để được quà cáp biếu
xén.

2- Trọng thưởng và bảo vệ những người tố cáo, hướng dẫn, giúp khám
phá ra các sự tham nhũng, phạm pháp, lường gạt, trốn thuế, buôn lậu,
đấu thầu gian trá. Những người tố cáo có công với quốc dân phải được
trọng thưởng tùy theo số tiền nhà nước đã thâu lại được. Trọng thưởng
cá nhân, cùng cơ quan đoàn thể nào đã ngăn chặn thất thoát, hay thâu
được lợi tức cho quốc dân tùy theo khả năng và công trạng. Dành quỹ
để cứu trợ xứng đáng bất cứ người nào vì bài trừ tham nhũng và phạm
pháp mà bị hại. Bảo vệ công ăn việc làm cho người tố cáo tham nhũng
để họ chống lại dư đảng của tham nhũng đang còn tại chức chờ dịp trả
thù. Theo tin tức gần đây, số tiền thất thoát công quỹ quá lớn, hơn
nhiều số tiền thưởng và tăng lương công chức.

3- Kê khai tài sản thường niên của tất cả các nhân viên chính quyền.

4- Mọi thanh toán thuế má, dịch vụ cho chính quyền đều phải thực hiện
bằng chi phiếu hay lệnh phiếu nếu quá một số tiền giới hạn. Hầu hết các
thương gia đều có số danh hiệu và ngân hàng để kiểm soát. (Thí dụ, có
bảng ghi rõ:'Không nhận tiền mặt nếu quá số tiền 10 Trieu đồng, phải
trả bằng chi phiếu hay lệnh phiếu '), tránh việc đòi thêm tiền mãi lộ lúc
thâu thuế.

5- Thuế vụ: cấp cho mỗi cá nhân, mỗi công ty một con số thuế vụ có giá
trị suốt đời không được thay đổi  (số nầy lưu trữ lý lịch thuế vụ). Người
nào làm ra lợi tức quá số tiền ấn định thì phải khai thuế mỗi năm. Tất cả
lợi tức đều phải khai để nộp thuế (kể cả của cho, của biếu, của hối lộ -
của hối lộ mà không khai thuế thì can thêm tội trốn thuế). Vàng bạc,
nhà đất, cho thuê, cho vay, hay buôn bán được lời thì phải khai lợi tức
và đóng thuế. Kẻ cho vay lãi, kẻ cho thuê nhà đều phải trả thuế lợi tức.
Ngưòi thuê nhà, người trả nợ lãi, người phải đóng học phí, chi tiêu thuốc
men cho mình hay cho gia đình thì được hoàn lại tiền gọi là tiền miễn
thuế. Chúng tôi lúc mới ra ngoại quốc cũng thấy phiền hà vì phải khai
thuế hàng năm, nhưng sau mới thấy là công bằng, vì được hoàn thuế vì
tiền thuốc men, vay nợ mua nhà, v.v.... và chính phủ mới có thuế để
trang trải chi phí xã hội.

6- Nhà cửa càng to, xe càng đẹp thì càng đóng nhiều thuế. Sổ thuế nhà,
xe phải để công khai cho người dân so sánh sự công bằng. Mỗi năm đều
phải đóng thuế, sau khi đóng thuế sở thuế vụ sẽ cấp một số mật mã dán
vào bảng số xe để cảnh sát dễ bề kiểm soát. Xe máy cũng cần có bảng
số xe để phòng ngừa xe nhập lậu, xe trộm cắp, dùng xe máy phạm
pháp. Dùng xe có bảng số giả thì sẽ bị truy tố tội giả mạo.

7- Việc trả lương, mua bán với số tiền lớn, vay mượn ngân hàng cần
thực hiện bằng chi phiếu hay lệnh phiếu lãnh tiền qua một đệ tam ngân
hàng để tránh gian lận như lập sổ lương gian lận, có trả mà không trả;
cho vay nặng lãi hay tham nhũng, khấu trừ tiền ngay trong số tiền cho
vay. Nhiều người bán nhà đất hàng trăm triệu mà chỉ khai có chục triệu
để người bán trốn thuế lợi tức, người mua trốn thuế tài sản hàng năm,
hoặc che dấu số tiền tham nhũng khổng lồ bỏ ra mua nhà đất.

8- Ngăn ngừa sự phổ biến mê tín dị đoan, bùa phép trừ ma trục quỷ để
trị bịnh, lợi dụng tôn giáo để mê hoặc người nhẹ dạ đóng góp tài sản,
cho của thừa kế, rồi xin miễn thuế vì tôn giáo, sau đó tài sản trở thành
kếch sù chi phối cả nền kinh tế quốc gia mà không chịu trả thuế (còn
mua chuộc tín đồ biểu tình phản đối, đòi ngoại bang can thiệp). Cơ sở
và tài sản tôn giáo cũng như cơ sở và tài sản hiệp hội tư dều phải trả
thuế lợi tức và thuế tài sản. Cho là họ làm công việc xã hội từ thiện nên
đòi không phải đóng thuế, nhưng thôi hãy đóng thuế cho chính phủ để
chính phủ làm công việc xã hội cho. Các công ty trách nhiệm hũu hạn
mà phạm pháp thì ban quản trị và nhũng người điều khiển bên trong (vì
bỏ vốn ra lập công ty, dấu lý lịch, hoặc có thành tích, thuê người đứng
tên làm giám đốc, quản trị  để rồi gian lận) đều phải khai báo và chịu
trách nhiệm khi công ty phạm pháp.

9- Luật pháp của Việt Nam chưa dự trù được nhiều trường hợp tham
nhũng hay gian lận kinh tế . Xin đừng tin các ngài cố vấn ngoại quốc, họ
có thể bất tài (không được trọng dụng trong nước của họ), hoặc cố tình
chỉ dẫn sai lạc để có lợi cho các công ty tư bản của nước họ. Họ giảng
đạo tự do để tự do thao túng thị trường có lợi cho công ty của họ. Xin
hãy lấy các luật có sẵn của các nước có ít tham nhũng như Pháp, Nhật,
Singapore, Ðức v.v... ra mà đối chiếu, sửa đổi cho hợp với nước nhà, các
nước nầy đã có kinh nghiệm trong việc bài trừ, ngăn ngừa tham nhũng.

10- Nói về tham nhũng phối hợp với nhà thầu gian lận thì không bao giờ
hết chuyện, nhất là họ có dã tâm xúi dục, khuyến khích chiến tranh để
thầu bán khí giới, máy bay, tàu bè và bom đạn. Khi thấy cuộc chiến gần
tàn thì lobby xúi dục tàn phá tan tành, để họ đấu thầu kiến thiết hay bán
vật liệu tái thiết. Các người có quyền quyết định thường có cổ phần
trong các công ty được lợi nầy, hay nhiều khi rời khỏi chức thì được
công ty mời làm cố vấn với số lương kếch sù ngồi chơi ăn tiền, hoặc giả
là các bạn cũ hùn hạp mua tặng cho một cái đồn điền lớn làm nơi dưỡng
lão.

Xin tạm ngưng.    27 tháng 9, 2004, www.vietnamnewtime.com
Làm thế nào để trừ tham nhũng.  
This page requires
JavaScript to
display properly.
This page requires
JavaScript to
display properly.
This page requires
JavaScript to
display properly.
This page requires
JavaScript to
display properly.
This page requires
JavaScript to
display properly.
This page requires
JavaScript to
display properly.